fbpx

Klauzula informacyjna ODO

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanisław Rysz, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „ERESJOT.pl dr Stanisław J. Rysz”, z siedzibą pod adresem: 35-103 Rzeszów, ul. Handlowa 4/15 (dalej „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub korespondencyjnie pod podanym powyżej adresem, a także drogą mailową na adres: biuro@eresjot.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 720 770 931.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia zmierzających do zawarcia umowy działań takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji umowy zawieranej z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. spełnienie wymogów wynikających z przepisów proceduralnych, wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. wewnętrznych celów biznesowych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:
  1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku),
  2. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte,
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego,
  4. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e i f. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, w myśl art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych, w myśl art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania danych, w myśl art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w myśl art. 21 RODO,
 1. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp także nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, dostawcy usług IT, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcy prawni, doradcy finansowi, doradcy podatkowi, tłumacze przysięgli, itp.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.

 

ERESJOT.pl dr Stanisław J. Rysz