fbpx

ochrona danych

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej eresjot.pl jest dr hab. inż. Stanisław Rysz, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „ERESJOT.pl dr Stanisław J. Rysz” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej „Administrator”.
    1. adres siedziby: 35-103 Rzeszów, ul. Handlowa 4/15,
    2. NIP: 8131422332,
    3. REGON: 690024500,
    4. adres poczty elektronicznej: biuro@eresjot.pl.
   2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z:
    1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L119 t. 59, 4 maja 2016).
    2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (dalej: UsODO) (Dz.U. 2018, poz. 1000).
   3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
    1. przetwarzane zgodnie z prawem,
    2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
    3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

   1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do nawiązania kontaktu.
   2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
    1. imię i nazwisko ew. nazwa firmy (jeśli dotyczy),
    2. adres,
    3. adres e-mail,
    4. numer telefonu,
   3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
    1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
    2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
    3. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
   4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

   1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem (z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych) jest całkowicie dobrowolne.
   2. Osoba, której dane dotyczą, decyduje samodzielnie, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
   3. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnych, których dotyczy art. 9 RODO.
   4. Podstawą legalnego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z art. 6. pkt. 1 RODO jest:
    1. wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą,
    2. niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
    3. w celu realizacji działań wynikających z przepisów prawa polskiego albo unijnego,
    4. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

   1. Usługobiorca ma prawo do:
    1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.

PLIKI „COOKIES”

   1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
   2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
   3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
    1. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
    2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
    3. analityczne – pliki monitorujące, które umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, pozwalają lepiej zorganizować jego układ,
     “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
   4. Użytkownik ma prawo decydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez wybór odpowiednich konfiguracji – szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
   3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w codziennych działaniach ERESJOT.pl zawiera klauzula informacyjna.

 

 

Zapraszamy do współpracy

Jeśli potrzebujesz szkoleń, audytów, analizy zagrożeń i ryzyk oraz opracowywania dokumentacji na podstawie tej analizy, wdrożenia procedur zgodnych z RODO lub outsourcingu zadań IOD to zapraszamy do kontaktu.